Széchenyi 2020 GINOP-1.2.2-16-2017-00739

Kezdőlap » Széchenyi 2020 GINOP-1.2.2-16-2017-00739
Támogatói Okirat

GINOP-1.2.2-16-2017-00739

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által 2016. december02-án meghirdetett „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című felhívás alapján a(z) KEKA-GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság, mint támogatást igénylő Székhely: 7695 Mecseknádasd, Pincesor Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma: 02-09-081184 Adószám: 23363906-2-02
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10300002-10607413-49020012 2017.01.26. napon támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „Eszközbeszerzés a KEKA-GROUP Kft. sörfőzdéjének fejlesztése érdekében”. Értesítem, hogy a Támogató a(z) „Eszközbeszerzés a KEKA-GROUP Kft. sörfőzdéjének fejlesztése érdekében” című GINOP-1.2.2-16-2017-00739 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette. A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi: A támogatás tárgya a(z) „Eszközbeszerzés a KEKA-GROUP Kft. sörfőzdéjének fejlesztése érdekében” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Kedvezményezett 10 159 500 Ft, azaz tízmillió-százötvenkilencezer-ötszáz Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.08.01.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.01.27.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.02.28.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.05.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti:

7695 Mecseknádasd, Pincesor Hrsz: 1135

A Projekt kezdetétől a projekt befejezésig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális elszámolható összköltsége 20 319 000 Ft, azaz húszmillió-háromszáztizenkilencezer forint.
A Támogatás intenzitása: 50 %

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Támogatás igénylése
A támogatási előleg összege és mértéke Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a, de legfeljebb 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 5 079 750 Ft, azaz ötmillió-hetvenkilencezer- hétszázötven forint. A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból 0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis)támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

10 159 500 Ft, azaz tízmillió-százötvenkilencezer-ötszáz forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján regionális beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 10 159 500 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 1. pontjában, 24. § a) pontjában és 25-32. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. 0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 18. pontjában, 24. § b) pontjában és 73-76.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma
A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Biztosítékadási kötelezettség
Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy az Okirat 6. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.
A 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik az Okirat részévé.

Záró rendelkezések
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a módosított támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelmen feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelemben és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.
A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást. Az Okirathoz csatolt 6 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg. Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba. Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. Az Okirat 5 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Mellékletek:
1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet –Kötelező vállalások és a Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet –Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások